31.01.2014.

Tranziciona pravda

Tranziciona pravda je nova knjiga u izdanju Fabrike knjiga. Asocijacije na ono šta je ilustrovano na korici se kod Dejana Ilića i mene razlikuju, ali suština je ista, tema je pogođena.

Iz beleške o knjizi:
Na kraju prošlog i na početku novog veka, društva širom sveta zba­cila su jaram autoritarne vladavine i započela izgradnju de­mo­kra­tije. Kad god se događaju takve radikalne promene jav­lja se sledeće pitanje: da li društva treba da kazne svoje sta­re režime ili da se rukovode krilaticom „šta je bilo, bilo je“? U ovoj knjizi to pitanje postavlja se drugačije nego ranije, čime se menja sama osnova tekuće debate o tranzicionoj pravdi.
Ruti Teitel koristi interdisciplinarni pristup u pre­is­pi­tivanju načina na koje društvo treba da odgovori na zlu vla­davinu. Iako se protivi raširenom shvatanju u prilog kaž­nja­vanju, Teitel smatra da pravo ipak ima bitnu ulogu u pe­riodima radikalnih promena. U komparativnom i istorijskom pre­gledu ona daje upečatljivu analizu ustavnih, legislativnih i ad­mi­ni­strativnih odgovora na nepravdu u vremenima političkih pre­vi­ranja i neposredno posle njih. Autorka predlaže nov, izrazito po­li­tizovan normativni koncept pravde koji nagoveštava us­postavljanje vladavine prava, a ti nagoveštaji postaju simboli li­beralne tranzicije.